Ukategorisert

Årsmøte 18. mars 2021

Til medlemmene i Horten Roklubb

Innkalling til årsmøte i Horten Roklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Horten Roklubb

– ref. informasjon sendt ut i nyhetsbrev den 18. 02.2021.

På grunn av Coronasituasjon og hensyn til smittevern, avholdes årsmøtet digitalt.

Dato: 18.03. 2021 Kl. 18.00 – Lenke til deltakelse sendes ut i forkant.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 04.03.2021 til kontoret@horten-roklubb.no

Sakliste med nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet (11.03.2021). Informasjon legges også ut på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet fylle 15 år i inneværende år, ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

INFORMASJON:

Bli med på datamaskinen eller mobilappen
Klikk her for å bli med på møtet

(Du trenger ikke laste ned Teams appen – bare klikk på lenken over så er du med. Logg deg inn minimum 10 min. før møtet starter).

Gjennomføring av møtet

Klubbens første årsmøte med digital gjennomføring krever velvilje fra alle som deltar.  Planen er at styrets leder for det meste har ordet. Andre styremedlemmer har ordet på noen sakspunkter som de er ansvarlig for.

Dersom man ønsker å komme til ordetog ved stemmegivning brukes:

 • Funksjonen «rekk opp hånden» i Teams
 • Skrive på chat’en
 • Husk å skru av mikrofon når du ikke snakker
 • Det er ikke nødvendig at alle har på video – men sett gjerne på hvis du skal snakke

AGENDA:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle årsberetningen for 2020
 9. Behandle regnskapet
 10. Behandle forslag og saker
 1. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 2. Vedta budsjettet for 2021
 3. Valg av styrerepresentanter, kontrollutvalg, valgkomité.
 4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 5. Utmerkelser

Saksdokumenter:

Repport kontroll komite

Budsjett HR 2021

regnskap 2020

Regnskapsrapport Horten Roklubb

Årsberetning Horten Roklubb mars 21 (2)

Valg komiteen innstilling ny 2021